Франклин Хуухэд,' Цэцэрлэг зураг
Зураг Франклин Хуухэд,' Цэцэрлэг